Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, modul în care le folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale. Totodata, va rugam sa consultati si Termenii si Conditiile noastre disponibile pe site-ul https://coding-hub.ro/ si Politica de utilizare a Cookie-urilor, in care explicam folosirea cookie-uri lor  prin intermediul website-ului nostru.

Pentru a vă proteja datele personale, observam si implementam procese și proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și utilizarea necorespunzătoare a informațiilor personale. Folosim sisteme și tehnologii adecvate, actualizate pentru a vă proteja datele personale într-o manieră sigură. Pentru mai multe detalii privind modalitatea prin care datele dumneavoastră sunt prelucrate sau pentru exercitarea unuia sau a mai multor drepturi prevazute de Regulamentul 679/2016, ne puteți contacta la oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

 • Adresă sediu social: București, Sectorul 1 , Șoseaua București – Ploiești, nr. 19 – 21, birou H4, etaj 6
 • Adresă corespondență: București, Sectorul 2, Banu Antonache 40-44, etaj 1
 • Adresă de email: contact@codinghub.ro

Operatorul datelor dvs.

Societatea, Coding Hub S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1 , Șoseaua București – Ploiești, nr. 19 – 21, birou H4, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/14264/2019, cod de inregistrare fiscala 41800698, colectam si prelucram mai multe categorii de date personale, ceea ce, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, ne califică drept operator al acestor date.

 

Operatorul si numit in continuare “Societatea” si/sau “Operatorul”, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal.

 

Categoriile de date personale prelucrate sunt : nume si prenume contractant/beneficiar, data nasterii, numarul si seria CI contractant, adresa de resedinta, adresa de email, numar de telefon, date privind imaginea/vocea, informatii financiare privind plata contravalorii serviciilor prestate de catre Societate, date despre despre vizitele și utilizarea website-ului nostru https://coding-hub.ro/ (inclusiv locația geografica, durata vizitei, vizualizările de pagina, adresa IP captata la utilizarea website-ului), precum si alte informațiile pe care le furnizați atunci când doriți sa contractati serviciile noastre.

Atentie! Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastra atunci cand solicitati inscrierea la unul din cursurile oferite de noi. Nu aveți o obligație de a furniza datele cu caracter personal enumerate mai sus. Totusi, mentionam ca în lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă prestarea serviciilor solicitate de dumneavoastră.

 

Scopurile si temeiurile de prelucrare

Vom prelucra datele dvs. pentru a putea presta serciviile solicitate, respectiv pentru (i) primirea și gestionarea solicitărilor dumneavoastră (inclusiv cele primite online); (ii) efectuarea formalităților prealabile încheierii contractelor; (iii) executarea contractelor încheiate de Operator, inclusiv organizarea si desfasurarea cursurilor on-line; (iv) informarea dumneavoastră cu privire la desfasurarea cursurilor, progresul cursantilor, si transmiterea de recomandari,  dupa caz; (v) îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor contractuale; vi) facturarea serviciilor si procesarea platilor; (vii) arhivarea documentației rezultate, (viii) purtarea corespondenței în contextul Contractului și menținerea relației contractuale, precum și alte operațiuni efectuate în scopul și temeiul executării contractelor încheiate.

 

Societatea poate prelucra datele dumneavoastra de contact si in scop de marketing direct, in vederea transmiterii de comunicari comerciale legate de campaniile promotionale ale Societatii, evenimentele sau serviciile acesteia, atunci cand va exprimati acord expres in acest sens.

 

Tot in baza consimtamantului dvs., Societatea poate prelucra date privind vocea si/sau imaginea contractantului si/sau a cursantului, in  scopul promovării companiei in mediul online (ex. facebook, website), precum si in scopul realizării de materiale promoționale pentru serviciile din portofoliul nostru, cum ar fi: fotografii, postere, cataloage, foi volante, broșuri, materiale video, care vor putea fi folosite atât online cât și offline, dupa caz.

 

Operatorul poate prelucra datele dumneavoastră personale în baza interesului legitim al societății, în vederea realizării următoarelor operațiuni: i) analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră; (ii) evaluarea intereselor/preferințelor dumneavoastră în vederea identificării și ofertării; (iii) exercitarea si/sau apărarea drepturilor noastre legale, (iv) recuperarea eventualelor creanțe, (v) prevenirea fraudelor, (vi) soluționarea potențialelor litigii înaintate instantelor de judecată, respectiv pentru apărea unui drept în instanță.

 

De asemenea, Societatea va prelucra datele personale si in contextul pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cum ar fi a obligațiilor de arhivare, de comunicare și raportare către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate, dar si alte operatiuni expres prevazute de lege, dupa caz.

 

Durata stocarii datelor dvs.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de Societate pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislației specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum și obligațiile legale privind arhivarea.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Societatea va transmite datele cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care există obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesară divulgarea în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. Menționăm în acest sens următoarele categorii de astfel de destinatari:

 • Contabili, auditori, alți consultanți profesionali ce vor fi obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră;
 • Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atât din România, cât și din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penală, dupa caz etc.);
 • Instanța competentă din România sau din alt stat, în eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Societatii;
 • Furnizori, parteneri si alte persoane juridice cu care Societatea se află în relații contractuale, acestia din urma fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Transferul datelor personale către o țară terță sau organizație internațională

În prezent, datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în Romania/teritoriul Uniunii Europene. Vă aducem la cunoștință faptul că, la acest moment, Societatea nu transferă și nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

În eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Vă informăm că nu veți face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Drepturile dvs. si modalitatile de exercitare a acestora

In conformitate cu prevederile legale, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucrează Societatea, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;
 • Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Societate;
 • Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de catre Societate („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucrează Societatea;
 • Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Societate sau în numele Societatii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră către un alt operator de date;
 • Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datelor dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastră. Menționăm că puteți face această cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră realizate înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Societate sau în numele Societatii.

In vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, semnata si datata, la adresa de corespondenta a operatorului București, Sectorul 2, Banu Antonache 40-44, etaj 1 sau un email, la adresa electronica contact@codinghub.ro,  urmând să primească un răspuns în termen de o luna de la data înregistrării solicitării  în evidențele societății.

Modificări ulterioare ale politicii de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a face orice modificare la Politica de Confidențialitate in orice moment fără o notificare in prealabil. Modificările vor intra in vigoare la apariția lor pe site-ul nostru, pe aceasta pagina fără notificare, de aceea va rugam sa verificați din nou aici pentru actualizări, de fiecare data când vizitați site-ul.

Ultima actualizare: 15.03.2021